– Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na opracowaniu innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych – wyjaśnia minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie). 
 
Na co można otrzymać dotację? 
Wsparcie przeznaczone jest na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do powstania innowacji. Z dotacji będzie można sfinansować m.in. koszty opracowania analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi w zakresie wzornictwa uzyskanie patentu czy też zdobycie certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktów lub technologii. Za unijne pieniądze firmy będą mogły także nabyć wartości niematerialne i prawne w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych prac B+R, a także przeprowadzić prace dostosowawcze, jeśli będą konieczne. W ramach ostatniego etapu, fundusze UE będzie można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. 
– Hamulcem we wdrażaniu innowacji przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa jest najczęściej brak kapitału oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia związanego z wprowadzaniem nowości na rynek. W Programie Polska Wschodnia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm w tym zakresie – podkreśla szefowa resortu.
 
Innowacje w Polsce Wschodniej
Podczas oceny wniosków, pod uwagę będzie brana przede wszystkim innowacyjność produktu oraz jego potencjał rynkowy. Priorytetowo będą traktowane projekty generujące miejsca pracy oraz wpisujące się 
w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch regionów. 
Informacje dotyczące naboru, w tym regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów, znajdują się na stronie http://www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce „Skorzystaj”. 
Ogłoszony konkurs jest pierwszym z kilku przewidzianych dla poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP, na realizację którego przewidziano ponad 400 mln zł. Budżet poszczególnych konkursów będzie określany każdorazowo przed ich uruchomieniem.