Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdziła zaktualizowaną, rozszerzoną o 15 projektów, listę rankingową w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców). Łączna kwota dofinansowania dla tych piętnastu projektów wynosi prawie 400 mln zł.

Obecnie na liście rankingowej dla VI konkursu znajduje się 56 projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 2 mld zł. Ogólnie na projekty wodno-ściekowe zostało podpisanych już niemal 200 umów o całkowitej wartości dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości 11,4 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą finansować również nowe inwestycje. Już w pierwszym kwartale tego roku Ministerstwo Środowiska ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych. Do rozdysponowania na ten cel jest ok. 600 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy, ich związki oraz podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych.

Rozszerzenie listy rankingowej oraz ogłoszenie kolejnych konkursów jest możliwe dzięki decyzji Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2011 r. Kwota unijnego dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wzrosła i przekroczyła kwotę 5 mld euro.

- Dzięki zmianie Programu Infrastruktura i Środowisko sektor środowiska zyskał blisko 360 mln euro na realizację kolejnych projektów wodno-ściekowych oraz 50 mln euro na dofinansowanie działań dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – podkreśla Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w MŚ.

Dzięki współfinansowaniu ze środków POIiŚ budowana jest infrastruktura komunalna na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę, co pozwala na nadrobienie wieloletnich zaniechań inwestycyjnych. Środki z Unii Europejskiej są przede wszystkim przeznaczane na rozbudowę infrastruktury przyczyniającej się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Temu celowi służy m.in. budowa kanalizacji, wodociągów oraz oczyszczalni ścieków, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji odpadów, a także unowocześnienie zakładów przemysłowych. Wspierane są również działania związane bezpośrednio z ochroną przyrody, np. ochrona siedlisk przyrodniczych, zachowanie różnorodności gatunkowej, edukacja ekologiczna promująca postawy ekologiczne.

Na priorytety środowiskowe przewidziano ponad 5,05 mld euro. POIiŚ finansuje już ponad 550 projektów realizowanych na terenie całego kraju. W tym jest między innymi niemal 200 inwestycji wodno-ściekowych, których liczba dzięki zmianie Programu jeszcze wzrośnie. W wyniku realizacji projektów zostanie wybudowanych ponad 11 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad milion osób. Wybudowanych lub zmodernizowanych będzie również ponad 120 oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie uzyskało także ponad 20 przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, kolejne poddawane są obecnie weryfikacji. Finansowane są również inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa, które mają za zadanie dostosowanie dotychczasowej działalności do wymogów środowiskowych, a także przedsięwzięcia hydrotechniczne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w zlewniach największych polskich rzek.

Ministerstwo Środowiska w systemie wdrażania POIiŚ pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, koordynującej pracę 18 Instytucji Wdrażających: 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Źródło: ms.gov.pl