MŚ: „Od wymogu przeprowadzania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie można odstąpić”

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy mają obowiązek wybrania firmy, która zajmie się odbiorem lub odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, wyłącznie w drodze przetargu. W opinii ekspertów i instytucji, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Urzędu Zamówień Publicznych, jest to wymóg, od którego nie można odstąpić.

Na temat obowiązkowego przetargu wypowiedział się wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Dariusz Piasta: „Nie ulega wątpliwości, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek bezwzględnego przeprowadzenia przetargu w celu wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzony odbiór i zagospodarowanie odpadów”. Dodaje, że przepisów wprowadzających obligatoryjność przetargów nie można również uznać za sprzeczne z prawem unijnym.

Interpretację przepisów Urząd Zamówień Publicznych sformułował w kontekście pojawiających się głosów samorządów, według których nie muszą one stosować się w przypadku „rewolucji śmieciowej” do wymogu przetargów. Stanowisko UZP, które reprezentuje także Ministerstwo Środowiska, jest jednoznaczne: przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są zgodne z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zapisami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku.

Wiceminister środowiska Piotr Woźniak wyjaśnia: „Obowiązek odebrania i właściwego zagospodarowania odpadów na terenie gminy należy do samorządu, który po zorganizowaniu przetargu wykona to zadanie razem z wybraną firmą. Taki jest bezwzględny wymóg prawa. Gmina może oczywiście powierzyć to zadanie własnej jednostce organizacyjnej, ale pod warunkiem, że zostanie ona przekształcona w spółkę prawa handlowego, następnie przystąpi do przetargu, a jej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. To gwarancja równych zasad i uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z branży odpadowej, a dla mieszkańców wygoda i koniec zmartwień co zrobić ze śmieciami.”

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, tzw. „rewolucja śmieciowa”, zacznie działać w całym kraju najpóźniej 1 lipca 2013 r. Podobny system sprawdził się już z powodzeniem w zdecydowanej większości krajów europejskich – obowiązuje w 25 państwach UE, tylko na Węgrzech funkcjonują odmienne rozwiązania. Są to sprawdzone zasady właściwego, zgodnego z przepisami ochrony środowiska i korzystnego dla mieszkańców gospodarowania odpadami komunalnymi. Te zmiany systemowe spotkały się także z pozytywną opinią Komisji Europejskiej, która jest przekonana, że po wdrożeniu przepisów ustawy, rynek gospodarki odpadami w Polsce zdecydowanie się poprawi, informuje Ministerstwo Środowiska.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2012 r.

Data publikacji: 5 listopada 2012 r.