MŚ: nie będzie zmiany definicji śródlądowych dróg wodnych

Poseł Józef Lassota zaproponował w interpelacji poselskiej rozszerzenie zakresu definicji śródlądowych dróg wodnych o porty rzeczne i budowle hydrotechniczne. Wiemy już jednak, że resort nie planuje takich zmian.

Poseł Józef Lassota zaproponował by aktualnie zawarta w art. 9 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo wodne definicja śródlądowych dróg wodnych otrzymała brzmienie: Śródlądowe drogi wodne – rozumie się przez to śródlądowe wody powierzchniowe, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej, wraz z portami rzecznymi niezbędnymi do bezpiecznego prowadzenia żeglugi i budowlami hydrotechnicznymi funkcjonalnie powiązanymi z tymi portami.

W odpowiedzi na interpelację posła podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski wyjaśnił, że wprowadzenie definicji śródlądowych dróg wodnych w proponowanym brzmieniu oznaczałoby, że wszystkie porty rzeczne (wraz z nieruchomościami będącymi w ich granicach oraz infrastrukturą) przeszłyby w utrzymanie jednostek organizacyjnych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (w tej chwili prawa właścicielskie w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych wykonuje prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej). Skutkiem tego byłoby znaczące obciążenie budżetu państwa z tytułu przejęcia utrzymywania i eksploatacji portów oraz ich infrastruktury, ponoszenia wydatków na przedsięwzięcia oraz wypłaty odszkodowań za przejęty majątek od podmiotów gospodarczych lub jednostek samorządu terytorialnego. Resort nie planuje więc takich zmian.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 27 maja 2013 r.