Wnioski można składać od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r., w godzinach 9.00 – 15.00 do:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu),
właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu).
Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje niezbędne do składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem: www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/16910_nabor_wnioskow_w_trybie_konkursowym_w_ramach_dzialania_2_2_poiis.html

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi 50 mln euro (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011). Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem działania 2.2 jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:

rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji - usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych);
zabezpieczeniu/stabilizacji osuwisk;
modernizacji i budowie umocnień brzegowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także urzędy morskie, wojsko (jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym) i podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście projektów indywidualnych.