Omawiane odpady w zdecydowanej większości trafiają do zmieszanych odpadów komunalnych. W ostatnich latach część gmin, widząc skalę problemu popiołów w odpadach komunalnych, wprowadziła system selektywnego ich zbierania, co do zasady z pewnością bardziej racjonalny, lecz borykający się z problemem klasyfikacji.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska jest w tej kwestii jednoznaczne:

Popiół paleniskowy powstający w gospodarstwie domowym w związku z ogrzewaniem budynku jednorodzinnego jest odpadem komunalnym, zgodnie z definicją odpadu komunalnego zawartą w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923) tego rodzaju odpady powinny zostać zaklasyfikowane w grupie 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

W zależności od tego, czy odpady zbierane są w sposób selektywny, czy jako odpady zmieszane, należy zakwalifikować je odpowiednio pod kodem 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny lub 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że klasyfikowanie popiołów z palenisk domowych w podgrupie 10 01 jest niewłaściwe, gdyż podgrupa ta jest dedykowana odpadom z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw. Zatem popioły z palenisk domowych nie powinny być zaliczane do tego rodzaju odpadów. Natomiast w celu właściwej identyfikacji tego rodzaju odpadów istnieje możliwość zastosowania kodu z oznaczeniem ex (z łaciny tłumaczone jest jako „z” – w rozumieniu część z całości) ex 20 01 99 - Popioły z gospodarstw domowych.

Ministerstwo poinformowało również, że nie planuje wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923) odrębnego kodu pod nazwą – popioły i żużle z palenisk domowych.

Opracowanie: Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską nr 11834

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 24.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami