Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Przedsiębiorca będzie przyjmował do demontażu pojazdy wycofane z eksploatacji. Czy można jednocześnie prowadzić punkt zbierania pojazdów wraz ze stacją demontażu pojazdów, czy należy uzyskać wyłącznie zezwolenie na przetwarzanie odpadów tylko jako prowadzący stację demontażu pojazdów?

ODPOWIEDŹ:
Jednocześnie (tzn. w tym samym czasie), ale w dwóch miejscach - tak, można prowadzić punkt zbierania pojazdów wraz ze stacją demontażu pojazdów, natomiast w tym samym miejscu - nie. W drugim przypadku to po prostu stacja demontażu, która przyjmuje bezpośrednio zużyte pojazdy od właścicieli i nie ma tu miejsca na zbieranie pojazdów. Magazynowanie pojazdów przyjętych do stacji demontażu (zarówno przekazanych przez punkty zbierania, jak i bezpośrednio przyjętych od właścicieli) mieści się w ramach procesu R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). Proces ten powinien być uwzględniony w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, nie stanowi natomiast zbierania pojazdów.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z późn. zm.) - dalej u.r.p.w.e., właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Jeżeli pojazdy wycofane z eksploatacji są przyjmowanie do punktu zbierania, to na podstawie art. 35 u.r.p.w.e. pojazdy te muszą zostać przekazane do stacji demontażu, a prowadzący taki punkt musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów. Wymóg uzyskania takiego zezwolenia dotyczy również podmiotu, który w innym miejscu prowadzi stację demontażu i pojazdy przyjęte w tym punkcie przekazuje do własnej stacji demontażu.
W przypadku zużytych pojazdów przyjętych do stacji demontażu (również bezpośrednio od właścicieli, a nie tylko z punktów zbierania), gdzie oczekują na poddanie ich przetwarzaniu (procesowi odzysku), magazynowanie przed dalszymi procesami odzysku stanowi proces R13, który oczywiście musi być ujęty w zezwoleniu na przetwarzanie dla prowadzącego stację demontażu.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.