Pytanie:
Czy na budowę instalacji fotowoltaicznej potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Czy jest różnica w procedowaniu dla budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych? Chodzi zarówno o instalacje do 40 kW (czyli mikro-instalacje), jak również powyżej 40 kW.

Odpowiedź:
Montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Natomiast montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kW wymaga pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na "montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW". Katalog obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, lecz wymagających zgłoszenia zawarty został w art. 30 ust. 1 pr. bud. Przepis ten nie zawiera wprost nakazu dokonywania zgłoszenia montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Zasadniczo montaż takich urządzeń nie wymaga więc ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. bud. zgłoszenia wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. Jeśli więc urządzenia fotowoltaiczne mają zostać zainstalowane na budynku, a ich wysokość przekracza 3 m, ich instalacja wymagać będzie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kW, na te roboty budowlane wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 pr bud. "roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31". Jeśli więc dane roboty budowlane nie zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie takie należy uzyskać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Natomiast przepisy pr. bud. nie różnicują postępowania ze względu na rodzaj budynku. Taką samą procedurę należy więc przejść niezależnie od tego czy będzie to budynek mieszkalny, czy gospodarczy. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów