Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Spółka wodno-kanalizacyjna realizuje projekt polegający m.in. na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków. Przyjęta przez wykonawcę technologia prowadzenia robót spowoduje, że w czasie prowadzenia prac ładunek ścieków oczyszczonych zrzucanych do odbiornika będzie wielokrotnie większy, niż ma to miejsce obecnie (tj. przy normalnej pracy oczyszczalni).

W związku z powyższym inwestor (jako korzystający ze środowiska) będzie musiał ponosić zwiększone opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaznaczyć należy, że nie przewiduje się przekroczenia parametrów granicznych nałożonych w pozwoleniu wodnoprawnym i co za tym idzie nałożenia kar.


Czy inwestor może złożyć wniosek w trybie art. 317 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. o odroczenie terminu płatności zwiększonych opłat?


Czy na podstawie art. 319 p.o.ś. będzie możliwe zmniejszenie odroczonych opłat o sumę środków własnych przeznaczonych na modernizacje oczyszczalni?

Odpowiedź:
Moim zdaniem opisany w pytaniu przypadek nie kwalifikuje się do odraczania terminu płatności opłaty za korzystanie ze środowiska, a także jej zmniejszania lub umarzania.


Według mnie przepisy tytułu V działu IV p.o.ś. dotyczą opłaty podwyższonej wskazanej w tytule V dziale IV rozdziale 3. W danym przypadku byłaby to oplata podwyższona o 500% z tytułu braku pozwolenia wodnoprawnego, a prowadzący instalację takie pozwolenie posiada.


Uzasadnienie:
O opłatach podwyższonych stanowi art. 292 p.o.ś., a o odraczaniu terminu płatności opłat za korzystanie ze środowiska - art. 317 ust. 1 p.o.ś.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.