W trakcie konsultacji publicznych ws. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, wiceminister Żuchowski zwrócił uwagę, że przepisy dotyczące procesu budowlanego są obecnie rozproszone w wielu aktach prawnych i różnie interpretowane. W rezultacie inwestor często ma problem z ich prawidłowym zrozumieniem i właściwym stosowaniem. Projektowany kodeks będzie zawierać rozwiązania z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i innych ustaw, które obecnie regulują sprawy inwestycji drogowych czy kolejowych.

Jednym z założeń nowych przepisów, jest całościowe uregulowanie formalności procesu inwestycyjnego. Jak podkreśla Tomasz Żuchowski, na konieczność zmian zwraca uwagę zarówno społeczeństwo, jak i sami inwestorzy. Kodeks ma również wprowadzić lepsze narzędzia ochrony ładu przestrzennego. Pozwoli to uspójnić proces planowania przestrzennego i proces inwestycyjno-budowlany.

Podczas spotkania konsultacyjnego, przedstawiono także szczegółowe założenia Kodeksu. Będą one wprowadzane stopniowo, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.
Wśród głównych celów wskazano m.in. na:
- skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidację zbędnych procedur dla najprostszych budowli;
- przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;
- czy efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Cykl konferencji dotyczących prac nad projektem podsumuje spotkanie w Warszawie, które odbędzie się 16 grudnia 2016 r.

(mib.gov.pl) 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami