Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować do rozwoju własnej działalności gospodarczej.
Wyboru wniosków, którym przyznana zostanie dotacja, dokona komisja powołana decyzją dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia. Zgłoszenia oceniane będą przede wszystkim pod względem oryginalności, wykonalności oraz umiejętności dotarcia do szerokiego grona odbiorców.
Dotacje nie będą przyznawane tym organizatorom, którzy w latach ubiegłych otrzymali ze środków MG dofinansowanie na realizację projektów identycznych lub zbliżonych do przedsięwzięć, które zgłosili w 2014 r.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 20 000 PLN i nie może przekraczać 50 proc. kosztów organizacji przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy pn. Europejski Tydzień MŚP znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.