Działania podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki w zakresie usprawnienia prawa dla przedsiębiorców prowadzone są w oparciu o prowadzoną systematycznie przez MG analizę obowiązujących przepisów oraz we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców i partnerami społecznymi. - Odpowiadają one na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
Ministerstwo podejmuje szereg inicjatyw których celem jest usystematyzowanie i uproszczenie otoczenia prawnego biznesu w Polsce.
W ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej wprowadzonych zostało około 40 ułatwień w prowadzeniu firmy. MG szacuje, że zaproponowane w niej rozwiązania przyniosą przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie.
Natomiast nowe regulacje w obszarze ustawy o upowszechnianiu polubownych metod rozwiązywania sporów mają przede wszystkim podnieść świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego.