Do marszałka województwa należy programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowanych z udziałem środków Skarbu Państwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Zadania te marszałkowie województw wykonują przy pomocy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Zarządy te są samorządowymi jednostkami budżetowymi województw, powołanymi do życia na podstawie uchwał sejmików wojewódzkich. Podstawą prawną powołania tych jednostek jest wyłącznie ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, a w szczególności jej art. 8 ust. 1, zgodnie z którym województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań. Ponieważ zadaniem marszałka województwa, jako zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez samorząd województwa, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, jest wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, m.in. istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, w całej Polsce zdecydowano o powołaniu do wykonywania tego zadania odrębnych od urzędów marszałkowskich, jednostek budżetowych na bazie dawnych wojewódzkich zarządów inwestycji rolniczych, mimo iż samo Prawo wodne takiego rozwiązania nie przewiduje. Pomimo powołania jednostek organizacyjnych do spraw związanych z melioracjami, decyzje administracyjne w zakresie melioracji wodnych, przewidziane Prawem wodnym, pozostają w kompetencji marszałka województwa, chyba, że marszałek na mocy art. 46 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie województwa, upoważni dyrektora wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, jako kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, do wydawania w imieniu marszałka tych decyzji.