Część propozycji zawartych w nowych przepisach ma celu uświadomienie stronom sporu, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego i umożliwia zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Zwiększeniu popularności mediacji mają służyć zachęty o charakterze ekonomicznym, np. zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem, możliwość zwolnienia od kosztów mediacji sądowej osób ubogich. Zachęty mają skłonić strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporu, zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i w toku postępowania na najwcześniejszym jego etapie.
Planowane jest również wprowadzenie systemu usprawnień w procesie cywilnym takich jak ułatwienie wyboru mediatora z publicznie dostępnej listy mediatorów stałych, czy jak najszybsze przekazywanie danych kontaktowych stron mediatorowi.
Rozwiązanie sporu w drodze polubownej ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności i pozwoli kontynuować współpracę pomiędzy firmami, co z reguły nie jest możliwe po długotrwałym i kosztownym procesie sądowym.