Janusz Żbik, podsekretarz stanu w ministerstwie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych elementów prac nad założeniami nowej ustawy kodeksu budowlanego jest problem rozlewania się zabudowy.

Zdaniem Żbika problematyka zagospodarowania przestrzennego wymaga skutecznej interwencji publicznej, ponieważ mechanizmy rynkowe w krótkim czasie nie rozwiążą dylematów zrównoważonego rozwoju. Podsekretarz stanu MTBiGM zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania lokalnej społeczności np. poprzez konsultacje społeczne. Rosnące aspiracje i kumulowanie się zjawisk degradacji tkanki technicznej powodują konieczność podjęcia działań zapobiegających odpływowi mieszkańców i rozlewaniu się miast przez uatrakcyjnienie dzielnic centralnych, a także rewitalizację mającą cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Polityka miejska musi być powiązana z polityką mieszkaniową, transportową, ekologiczną, ułatwieniami dla inwestycji na terenach wcześniej zagospodarowanych – argumentował Żbik.

Zgodnie z nową ustawą budowlaną okres oczekiwanie na pozwolenie na budowę ma być krótszy. Zgromadzeni podczas konferencji eksperci postulowali również aby prawo regulujące budowlany proces inwestycyjny odeszło od nadmiernej liczby czynności i aktów administracyjnych, utrudniających i wydłużających jego przygotowanie i przebieg, jednocześnie gwarantując konstytucyjną zasadę praworządności oraz poszanowania prawa własności i interesu publicznego. Ich zdaniem zmianom usprawniającym proces inwestycyjny musi towarzyszyć troska o ład przestrzenny, dlatego nowe prawo budowlane musi umożliwiać zrównoważony rozwój, ekologiczne budownictwo i urbanizację.

Zorganizowana przez Ambasadę Francji w Polsce konferencja "Programy zagospodarowania przestrzennego: poważne wyzwanie dla samorządów warunkujące atrakcyjność stref aktywności i zadowolenie mieszkańców” skierowana była do urbanistów, architektów, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Minister Rozwoju Regionalnego.

Żródło: www.transport.gov.pl