Małopolskie - odbudowa po klęskach żywiołowych

193 mln zł przekazano w 2013 r. małopolskim samorządom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej i usuwanie skutków osuwisk.

W ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa ,,powódź” Wojewoda Małopolski zawarł umowy ze 151 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 134 gminami, 16 powiatami i Województwem Małopolskim. Umowy podpisano na realizację 552 zadań, w tym 486 zadań realizowanych przez gminy, 64 zadań realizowanych przez powiaty oraz 2 zadań realizowanych przez Województwo Małopolskie. W wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego odbudowały lub wyremontowały m.in.: 364,955 km dróg (274,094 km gminnych, 90,561 km powiatowych, 0,300 km dróg wojewódzkich), 39 mostów (32 gminne, 6 powiatowych, 1 wojewódzki), oraz 65 przepustów (41 gminnych, 23 powiatowe, 1 wojewódzki).

Koszt tych zadań 161 598 832,00 zł, w tym z gminami na kwotę 103 224 001,00 zł, z powiatami na kwotę 53 539 587,00 zł oraz z Województwem Małopolskim na kwotę 4 835 244,00 zł.

W ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa "osuwiska" Wojewoda Małopolski zawarł umowy z 26 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 20 gminami, 5 powiatami i Województwem Małopolskim na realizację 38 zadań, w tym 27 zadań realizowanych przez gminy, 9 zadań realizowanych przez powiaty oraz 2 zadań realizowanych przez Województwo Małopolskie. W wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego wykonały: 5 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i 1 dokumentację hydrogeologiczną, 12 dokumentacji projektowo-budowlanych, 1 wykup gruntów oraz 12 robót stabilizujących/zabezpieczających osuwiska.

Umowy dotacji zostały zawarte na łączną kwotę 31 456 615,00 zł, w tym z gminami na kwotę 13 152 672,00 zł, z powiatami na kwotę 11 162 674,00 zł oraz z Województwem Małopolskim na kwotę 7 141 269,00 zł.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.