W przepisach dotyczących gospodarki odpadami nie uregulowano odrębnie kwestii magazynowania odpadów, także odpadów niebezpiecznych. W art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ustalono ogólne zasady dotyczące magazynowania odpadów oraz ustalono, iż szczegółowe warunki zostaną określone w poszczególnych decyzjach administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Oznacza to, iż w każdym przypadku w decyzji administracyjnej będzie wskazane miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Przy magazynowaniu odpadów powinny być również spełnione ogólne zasady dotyczące gospodarowania odpadami (rozdział 2 ustawy o odpadach), a więc sposób magazynowania powinien zabezpieczyć odpady przed ich zmieszaniem, uniemożliwić zanieczyszczenie przez nie gleb, wód czy powietrza, oraz zapewnić bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi związanych z postępowaniem z tymi odpadami.

Jeśli powyższe zasady są zachowane, to wydzielenie miejsca do magazynowania danych odpadów i jego oznaczenie będzie wystarczające.