Likwidacja szarej strefy celem nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dziś, 28 maja, senacka Komisja Środowiska rozpatrzy ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, uchwaloną przez Sejm w dniu 10 maja. Ustawa dotyczy wszystkich opakowań wprowadzonych w Polsce do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, a także powstałe z nich odpady.

Ze względu na to, że mimo obowiązku wiele opakowań nie jest zgłaszanych do statystyk i pojawiają się fałszywe dokumenty potwierdzające przetworzenie odpadów opakowaniowych, nowa ustawa zapewnia dodatkowe narządzie do potwierdzania legalności dokumentacji. Zostaną wprowadzone dokumenty potwierdzające recykling lub odzysk, a także eksport lub dostawę z zagranicy odpadów opakowaniowych przeznaczonych do recyklingu lub odzysku. Nowe wzory pozwolą na realną weryfikację, czy recykling się faktycznie odbył. Przedsiębiorcy prowadzący odzysk i recykling również będą podlegać kontroli marszałków województwa co najmniej raz na 3 lata.

Dodatkowo w ramach walki z szarą strefą, część firm prowadzących recykling lub odzysk oraz wywożących odpady opakowaniowe z kraju do odzysku i recyklingu (powyżej 400 ton), będą mieli obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, który potwierdzi zgodność wystawionych przez nich dokumentów potwierdzających dokonanie odzysku i recyklingu z faktycznym przetworzeniem tych odpadów.

Zmiany w ustawie wynikają z konieczności transpozycji prawa UE, a dokładnie wdrożenia dodatkowych rozwiązań prawnych ułatwiających osiągnięcie celów określonych w dyrektywie 94/62/WE Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Polska, podobnie jak wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jest zobowiązana do osiągania określonych poziomów dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Do 2014 r. powinniśmy odzyskiwać nie mniej niż 60% wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu w Polsce, bez względu na rodzaj materiału, z jakiego je wytworzono oraz odpadów z nich powstałych. Docelowe poziomy recyklingu będą wynosić od 22,5% dla opakowań z tworzyw sztucznych i do 60% dla papieru i tektury oraz szkła.

Nowe przepisy zastąpią ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz część przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w części dotyczącej opakowań), przejmując w dużej części rozwiązania tych ustaw.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2013 r.

Data publikacji: 28 maja 2013 r.