Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, zaproponowana przez Komisję Europejską w ramach pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy Package tzw. CEP) stwarza wyjątkową szansę na zbudowanie w Polsce efektywnego systemu gospodarki odpadami, uwzględniającego potrzeby wszystkich jego uczestników.

- Przedsiębiorcy uważają, że inicjatywa UE może mieć istotny wpływ na poprawę obecnej sytuacji. Konieczne jest jednak, aby przyjęte przepisy na poziomie UE były precyzyjne i przejrzyste, tak aby ich transpozycja, z którą będziemy musieli się zmierzyć w najbliższej przyszłości, nie stwarzała pola do interpretacji, a co za tym idzie gwarantowała równe zasady konkurowania poszczególnych uczestników. Obecnie funkcjonujące regulacje tego nie zapewniają - mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana większość odpadów powinna być kierowana do recyklingu. Ich składowanie zniechęca mieszkańców i innych uczestników systemu do prowadzenia w odpowiedni sposób selektywnej zbiórki.

Ograniczenie składowania odpadów wymaga jednak szeregu działań ze strony tak samorządów, jak i innych interesariuszy rynku gospodarki odpadami. W najbliższych latach Polska musi wykonać ogromny wysiłek, aby poprawić efektywność zbiórki frakcji surowcowych z odpadów komunalnych, jak i odpowiednio je przygotować do dalszego zagospodarowania.

Bardzo ważne, z punktu widzenia ograniczenia składowania odpadów komunalnych, będą regulacje dotyczące określenia sposobów zbierania (standardów) odpadów na poziomie gospodarstwa domowego lub innego miejsca ich powstawania. Odpady te następnie muszą być przetwarzane tylko w dedykowanych instalacjach.

Unifikacja standardów zbiórki selektywnej na poziomie polskich regulacji może mieć fundamentalne znaczenie dla efektywności tego procesu, a tym samym jego wpływu na realizację celów w zakresie recyklingu i ponownego użycia.

Równie istotne będzie zdefiniowanie odpowiedzialności finansowej firm wprowadzających produkty na rynek za pokrywanie kosztów związanych bezpośrednio ze zbiórką i przygotowaniem do zagospodarowania określonej frakcji odpadów według ustalonych zasad.

- Chcemy podkreślić, iż aby mechanizm ten mógł funkcjonować, regulacja musi umożliwić przedsiębiorcom wpływ na ponoszone koszty związane z tymi procesami, a więc na ich efektywność - dodaje Agata Staniewska.
Źródło: Konfederacja Lewiatan