Lepsze informowanie o ryzyku poważnych awarii

6 sierpnia br. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE.

Dyrektywa dotyczy ok. 10 000 stałych zakładów przemysłowych wykorzystujących lub przechowujących znaczne ilości niebezpiecznych substancji, głównie z sektora przemysłu chemicznego, petrochemicznego, magazynowania paliw oraz uszlachetniania metali.

Nowe przepisy sprawić mają, że obywatele Unii Europejskiej będą lepiej informowani o poważnych zagrożeniach stwarzanych przez zakłady przemysłowe działające w ich najbliższym otoczeniu. Przepisy te stanowią element nowelizacji dyrektywy Seveso, która jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem przemysłowym.

Podniesieniu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych mają służyć rozszerzone wymogi dotyczące kontroli. Dyrektywa ustala m.in. minimalne częstotliwości jej przeprowadzania.

W nowej dyrektywie ważne są także zmiany z punktu widzenia lokalizacji budownictwa mieszkalnego. Przedsiębiorstwa o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii będą bowiem musiały dostarczyć stosowaną analizę dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektywa wzmacnia także przepisy związane z publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Powszechnie dostępne dane to m.in.: ogólne informacje o poważnych zagrożeniach mogących wystąpić w zakładzie oraz ich skutkach dla ludzi i środowiska.

Z punktu widzenia przedsiębiorców głównym celem wprowadzanej dyrektywy jest dostosowanie istniejących regulacji (Dyrektywy Seveso II) do nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych

Państwa członkowskie mają czas na dostosowanie przepisów krajowych do wymagań dyrektywy do 1 czerwca 2015 r.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.