9 grudnia opublikowano ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473), której głównym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych, wzmocnienie ochrony praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych (a zwłaszcza zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia) oraz ograniczenie ryzyka pojawiania się sporów pomiędzy uczestnikami (zamawiający–wykonawca–podwykonawca–dalszy podwykonawca) na etapie realizacji zamówień publicznych.

Przyjęta nowelizacja jest odpowiedzią na występujące w ramach realizacji zamówień publicznych, coraz częstsze sytuacje nieregulowania należności podwykonawcom zaangażowanym w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień na roboty budowlane. Znaczna część uchwalonych regulacji dotyczy zatem tylko robót budowlanych, co uzasadnione jest tym, że to właśnie w tym zakresie zamówień, z uwagi na ich skalę dochodzi do najczęstszych sytuacji związanych z pokrzywdzeniem podwykonawców. Uregulowanie w ustawie – Prawo zamówień publicznych problematyki „podwykonawstwa” będzie miało zatem istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 24 grudnia 2013 r.

Źródło: www.pezydent.pl,