Nowe prawo zwiększy przejrzystość regulacji oraz ułatwi i uprości procedury przetargowe. Jest to spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym mówiła o wprowadzeniu czytelnych reguł odnoszących się do zamówień publicznych.
Przygotowane rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. 
Do projektu noweli ustawy wprowadzono rozwiązania niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz włączono do niej regulacje nie mające związku z transpozycją przepisów unijnych.
Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane przez: 
• lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego,
• zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia,
• zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
Szersze wykorzystywanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych będzie sprzyjać stabilności ekonomicznej firm. Rozszerzenie stosowania umów o pracę pozwoli większej liczbie osób otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz zapewni objęcie ich systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Z kolei wprowadzenie procedury partnerstwa innowacyjnego w połączeniu z kryteriów pozacenowych ułatwi stosowanie rozwiązań innowacyjnych. Celem partnerstwa innowacyjnego będzie opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na ich dostawę. Chodzi także o możliwość zakupu innowacyjnego produktu, usługi czy roboty budowlanej bez konieczności prowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. 
Przyjęte rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom. Ma to być osiągnięte przez: 
• łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP, 
• wprowadzenie pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu przetargowym (średni roczny obrót – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia).