Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań legislacyjnych mających na celu ułatwienie i uproszczenie regulacji prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej. W latach 2011–2013 weszły w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano łącznie 284 zmiany w 109 ustawach.

Nowelizacja zawiera ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które upraszczają wykonywanie działalności gospodarczej w różnych obszarach. Będą one wsparciem przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak szacuje Ministerstwo Gospodarki zmiany w przepisach mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 0,9 mld zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.
Proponowane zmiany mają m.in. zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich i terminali przeładunkowych poprzez wprowadzenie tzw. pakietu portowego. Projekt zakłada skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 h, a także wydłużenie terminu na rozliczanie VAT od importu zgłaszanego przez upoważnionych przedsiębiorców. - Rozwiązania te mają zwiększyć obroty towarowe w polskich portach oraz spowodować ich większą aktywność.
W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje następujące zmiany:
1. Zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych
Obecny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – ma zostać zastąpiony ryczałtem. Ryczałt, jako rozwiązanie prostsze, ma ułatwić podatnikom rozliczanie wykorzystania aut służbowych do celów prywatnych. Powinien również sprzyjać ujawnianiu takich sytuacji w większym zakresie do celów podatkowych.
2. Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę
Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) – ma zostać zwolniony z podatku (nie będzie go płacił pracownik). Obecnie, organizowanie przez pracodawcę pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, który obciąża podatnika. Dlatego nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej stwarza lepsze warunki osobom bezrobotnym do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.
3. Zwolnienie z podatku dochodowego bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym
Osoby objęte pomocą społeczną albo otrzymujące zasiłek rodzinny będą zwolnione z podatku dochodowego za korzystanie z usługi bezpłatnej pomocy prawnej. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostęp osób mniej zamożnych do bezpłatnych porad prawnych.