Który organ powinien prowadzić postępowanie dotyczące istnienia w budynku wielorodzinnym dwóch instalacji: gazu płynnego i gazu ziemnego oraz zagrożenia z tego powodu wybuchem?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

W budynku wielorodzinnym istnieją dwie instalacje: gazu płynnego i gazu ziemnego.

Który organ winien prowadzić postępowanie w sprawie zagrożenia wybuchem?

Z punktu widzenia prawa budowlanego organem, który może podjąć odpowiednie działania w związku z niewłaściwym stanem technicznym instalacji gazowej, powodującym zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub mienia jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. organy nadzoru budowlanego uprawnione i jednocześnie zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu bezpieczne i sprawne użytkowanie obiektu budowlanego. Odpowiedzialnym za stan techniczny całego budynku jest jego właściciel, lub ewentualnie zarządca wykonujący obowiązki w imieniu właściciela – zob. art. 61 pr. bud. Nie ulega wątpliwości, że niewłaściwy stan techniczny instalacji gazowej może być przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź mienia w budynku wielorodzinnym. Wówczas organem władnym do podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości jest organ nadzoru budowlanego (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego). Jak stanowi przepis art. 66 ust. 1 pkt 1 pr. bud., w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. W toku postępowania prowadzonego na podstawie art. 66 pr. bud organy nadzoru budowlanego mogą nałożyć, zgodnie z art. 81c ust. 2 pr. bud., obowiązek sporządzenia w określonym terminie oceny stanu technicznego budynku. WSA w wyroku z dnia 10 października 2012 r., II SA/Kr 1052/12, LEX 1234298 podkreślił, że niesprawność takich instalacji jak gazowa czy elektryczna i to nawet tylko w niektórych miejscach (punktach) może stwarzać niebezpieczeństwo dla istnienia konstrukcji całego budynku, a szczególności instalacji gazowej i elektrycznej. Nieprawidłowy stan techniczny takich instalacji objęty jest regulacją pr. bud. i uzasadnia ingerencję organów nadzoru budowlanego. Niezależnie od powyższego, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wybuchem gazu w budynku mieszkalnym, należy zawiadomić również inne służby m.in. pogotowie gazowe oraz straż pożarną.

Agnieszka Jędrzejczak-Syrek, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 14 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2014 r.