W ciągu roku 2015 w znaczącej części otrzymywane faktury od "spółki matki" dotyczą zakupu towarów. Ale jest część faktur tzw. kosztowych dotycząca zakupu usług. Są to: usługi logistyczne-magazynowe; naprawa elementów pieca uszkodzonego w transporcie, usługi serwisowe w stanowisku legalizacyjnym do wodomierzy, dzierżawa stanowiska legalizacyjnego do sprawdzania wodomierzy i przetworników przepływu, okresowy wynajem samochodu.

Pytanie:
Które z wymienionych usług są dla potrzeb informacji ORD-U usługami niematerialnymi?

Odpowiedź:
W przepisach prawa podatkowego nie została zamieszczona definicja usług niematerialnych stąd dokonując klasyfikacji należy kierować się charakterem świadczenia.

 

Uzasadnienie:
Zasady przekazywania informacji podatkowych w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami zagranicznymi zapisane zostały w art. 82a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Szczegółowo zagadnienie takie zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.
Pojęcie "usługi niematerialne", chociaż zostało użyte m.in. w treści informacji ORD-U, nie ma swojej definicji na płaszczyźnie prawa podatkowego. To oznacza, że koniecznym jest wyznaczenie znaczenia takiego pojęcia w oparciu o potoczne rozumienie określenia "usługi niematerialne" (czyli stosując wykładnię językową). Należy zatem przyjąć, że usługami niematerialnymi są świadczenia, które nie przybierają postaci rzeczowej, które nie są bezpośrednio związane z rzeczą (przedmiotem materialnym). Zatem typowymi usługami niematerialnymi są usługi: prawne, doradcze, zarządzania, przetwarzania danych. Moim zdaniem usługi wymienione w treści pytania, jako powiązane w sposób bezpośredni z rzeczami albo wręcz na nich wykonywane, nie mogą być uznane, w sposób jednoznaczny i bezdyskusyjny, za usługi niematerialne.