Pytanie
Które podmioty podlegające pod wpis do rejestru marszałka województwa, o którym mowa w dziale IV rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., będą zobowiązane z tego tytułu do uiszczenia opłaty rejestrowej i składania opłat rocznych?