Pytanie
Kto jest stroną postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych (rzeka Warta) i wprowadzanie ścieków przemysłowych (jednym kolektorem mieszanina ścieków bytowych i ścieków – wód opadowych i roztopowych, drugim kolektorem mieszanina ścieków bytowych, ścieków – wód opadowych i roztopowych i wód chłodniczych) do wód (do rzeki Warty)?
Dyrektor RZGW czy prezes KZGW?
Z wypisu z rejestru gruntów wynika, że właścicielem działki – gruntu pod wodami rzeki Warty - jest Skarb Państwa, zarządcą – regionalny zarząd gospodarki wodnej. Wszelkie uzgodnienia planowanego korzystania z wód wnioskodawca uzyskał od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
W związku z powyższym, czy stroną postępowania będzie zarówno dyrektor RZGW (ze względu na posiadanie praw właścicielskich do gruntu pod wodami), jak i prezes KZGW (właściciel wód)?
Czy też w związku z art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., zgodnie z którym dyrektor RZGW realizuje w imieniu prezesa krajowego zarządu zadania związane z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych, stroną postępowania oprócz wnioskodawcy będzie tylko dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej?