Podmiot posiada koncesję na wydobycie kopalin, ale zleca wykonanie ww. prac innym podmiotom. Kto powinien posiadać zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi: posiadacz koncesji czy wynajęta firma, która fizycznie wykonuje prace?
Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami powinna uzyskać wynajęta firma, która fizycznie wykonuje prace, chyba że ustali z koncesjobiorcą – na piśmie – że to właściciel koncesji opracuje program gospodarki odpadami i uzyska stosowna decyzję.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865)- dalej u.o.w. posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi. Jednocześnie posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (art. 11 ust. 1 u.o.w.).

Ponieważ w słowniku u.o.w. nie zdefiniowano "posiadacza odpadów", więc zgodnie z art. 1 ust. 3 u.o.w. w sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w u.o.w. stosuje się ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).