Firma prowadząca działalność produkcyjną zainstalowała na ścianie budynku urządzenia wentylacyjne, które z kolei stanowią uciążliwość dla sąsiadów z powodu nadmiernego hałasu.
Kto może nałożyć na firmę obowiązek wykonania badań w sprawie natężenia hałasu?
Organem właściwym do wydania decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu jest starosta (prezydent miasta w powiatach grodzkich) lub marszałek województwa.
Wyżej wymieniony organ w oparciu o własne pomiary emisji, pomiary przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub podmiot zobowiązany do wykonania pomiarów, jeżeli poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu.
Podmiot posiadający decyzje o dopuszczalnych poziomach hałasu zobligowany jest do prowadzenia pomiarów raz na dwa lata. Organ, tj. starosta (prezydent miasta) lub marszałek województwa w decyzji może zobowiązać do pomiarów wykraczających poza ustawowy obowiązek.
W przypadku uciążliwości hałasowych należy zwrócić się o interwencję do ww. organów, które odpowiednio do właściwości podejmą właściwe działania.

Marek Gall