Pytanie
Czy osoba, która ukończyła studia na kierunku filologia polska, posiada przygotowanie pedagogiczne?
Ukończyła ona także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, spełnia pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - dalej r.w.s.d.
Czy może zajmować stanowisko dyrektora placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania?