Zgodnie z § 3 ust. 3. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do praktyki zawodowej na budowie zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego. Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności inspekcyjno- kontrolnych uznaje się za rok pracy na budowie.
Kto może nadzorować wyżej wymienioną praktykę zawodową?
Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może potwierdzać ww. praktykę pracownikom powiatowego inspektoratu?
Czy może kierownik budowy, jako osoba sprawująca samodzielną funkcję na budowie, powinien dokonać takich czynności?
Jeśli praktykę może potwierdzać Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, to czy musi przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa, skoro inne przepisy zabraniają sprawowania samodzielnej funkcji?

W świetle § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) - r.s.f.t.b. do praktyki zawodowej na budowie zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego.
Do przedmiotowej praktyki zawodowej mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zasad odbywania praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych. Zatem praktykę w organach nadzoru budowlanego powinna nadzorować osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności, o jaką ubiega się wnioskodawca oraz będąca czynnym członkiem samorządu zawodowego.
Osobą nadzorującą praktykę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego powinien być Powiatowy Inspektor, który musi być wówczas członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Dodatkowe przepisy zabraniające osobom kierującym inspektoratem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą zakazu prowadzenia działalności na terenie właściwości swojego urzędu. Dlatego też wielu Powiatowych Inspektorów jest członkami izby i prowadzi działalność, a zatem może nadzorować praktykę zawodową młodym adeptom, pod warunkiem, że posiadają uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
W omawianym przypadku, z całą pewnością praktyki nie może nadzorować kierownik budowy, który jest kontrolowany przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mielibyśmy bowiem do czynienia z niedopuszczalną sytuacją uzależnienia inspektora odbywającego praktykę w urzędzie od kierownika budowy, który jest przez niego kontrolowany.
Joanna Smarż