Organem właściwym do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w trybie art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - jest starosta. Istotną kwestią w tym zakresie jest prawidłowe ustalenie stron postępowania administracyjnego. Jeśli chodzi o hałas, to nie ma szczegółowych wytycznych co do sposobu ustalania stron. Emitowany z danego zakładu hałas może być odczuwalny na terenach bezpośrednio graniczących z zakładem, ale i w znacznie większych odległościach. Może się zdarzyć, że posesja, na której odczuwamy negatywne oddziaływanie hałasu, jest oddzielona od zakładu drogą. czy też innymi budynkami.
Czy stroną będzie właściciel posesji, na której terenie dokonano pomiaru hałasu, czy również ten właściciel, na posesji którego pomiaru nie wykonano?
Ponadto kogo uznać za stronę w przypadku, gdy właścicielem terenu i nieruchomości jest gmina wynajmująca lokale poszczególnym mieszkańcom?

Należy dodać, że najemcy zamieszkują te lokale przez pół roku, rok, trzy lata.
Czy w takiej sytuacji za stronę należy uznać zarówno gminę jaki wszystkich najemców zamieszkujących budynek socjalny czy tylko gminę, czy tylko najemców?
Organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu tylko w przypadku, gdy na podstawie pomiarów stwierdzi, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu. Postępowanie wszczyna więc z urzędu, gdy dokona takich ustaleń. Stroną stepowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji jest z pewnością podmiot, którego ona dotyczy.
Samo wykonanie pomiarów nie upoważnia do uznania właścicieli terenu, na którym je wykonano, za stronę postępowania. Dodatkowo należy zaznaczyć, że organ nie ma możliwości niewydania decyzji w ww. przypadku lub dowolnego ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu, co zdecydowanie ogranicza rolę i tym samym udział strony.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Nie można w przypadku uciążliwości hałasowych i postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu brać pod uwagę obowiązków, bo obowiązki nakładane są na zakład (obowiązek dotrzymania poziomów dopuszczalnych).
Podobnie nie ma tu zastosowania żądanie czynności organu, bo podejmuje on postępowanie z urzędu, jeżeli wyniki pomiarów wykazują przekroczenia.
Pozostaje wykazanie interesu prawnego. Można więc wnioskować o dopuszczenie do postępowania jako strony odpowiednio motywując interes prawny np. ograniczenie możliwości korzystania z posesji, strata wartości posesji itp. ale rozstrzygnięcie (dopuszczenie lub nie) należy do organu wydającego decyzje o dopuszczalnych poziomach hałasu. W praktyce rozstrzygnięcia są bardzo różne.
Nie ma znaczenia, czy osoba fizyczna jako najemcą, czy gmina jako właściciel budynku wnosi o uznanie za stronę, muszą odpowiednio wykazać interes prawny.

Marek Gall