Pytanie
W art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. jest mowa wyłącznie o dokumentach DPR/DPO, jako o dokumentach potwierdzających odzysk oraz recykling odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych. Takie dokumenty powinny być wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku na wniosek podmiotów wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z art. 24 u.g.o.o.o., w przypadku eksportu/wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów dokumentami potwierdzającymi recykling i odzysk są odpowiednio dokumenty EDPR i EDPO.
Czy zatem analogicznie do postanowień art. 23 ust. 5 u.g.o.o.o. w przypadku eksportu/wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych dokumenty EDPR/EDPO powinny być wystawiane na wniosek wskazanych podmiotów przez podmiot dokonujący eksportu/wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów?
Kto może wystawić EDPR i EDPO?
Czy do czasu opublikowania rozporządzenia określającego wzory dokumentów EDPR/EDPO potwierdzenie odzysku powinno się odbywać na zasadach dotychczasowych (kopie faktur/dokumentów celnych + oświadczenie wystawione dla podmiotów wskazanych powyżej)?