Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch zespołów budynków przy ul. Jana Kantego Przyzby i ul. Zalesie oraz ul. Łazy oraz ich późniejsza eksploatacja i pobieranie pożytków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem partnera prywatnego będzie również realizacja koniecznych do rozpoczęcia eksploatacji budynków urządzeń infrastruktury technicznej - kanalizacyjnych, energetycznych itp. Postępowanie na wybór partnera prywatnego prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego. Rozpoczęły się już konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic, na terenie których mają powstać nowe mieszkania komunalne. Budowa mieszkań komunalnych to kolejny z pomysłów wykorzystania formuły PPP przez władze Krakowa.

Źródło: www.ppp.gov.pl,