„Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej” został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki.

„Krajowy Plan Działań” przedstawia również informację o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie przeszkód w realizacji tego celu. Celem jest uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej, w ilości nie mniejszej niż 9 proc. średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj. 53452 GWh oszczędności energii do 2016 r.).

Głównym środkiem służącym poprawie efektywności energetycznej będzie np. system białych certyfikatów. Jest to mechanizm rynkowy wspierający inwestycje w przedsięwzięcia energooszczędne, takie jak np.: modernizacja budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, izolacja instalacji przemysłowych oraz odzysk energii w procesach przemysłowych.@page_break@

Ważnym programem wsparcia efektywnego wykorzystania energii pozostaje również Fundusz Termomodernizacji i Remontów adresowany głównie do sektora budynków mieszkalnych. Wspieraniu efektywności energetycznej służą też programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz stosowanie kredytów preferencyjnych.

System pomocy państwa w zakresie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla właścicieli budynków funkcjonuje w Polsce na podstawie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dotacja z budżetu państwa na Fundusz Termomodernizacji i Remontów w 2011 r. wynosiła 200 milionów zł. W kolejnych latach kwota ta zostanie utrzymana na zbliżonym poziomie, o ile pozwolą na to uwarunkowania budżetowe.

Ponadto, zgodnie z Krajowym Planem Działań, NFOŚiGW realizuje we współpracy z sektorem bankowym program dopłat do częściowych spłat kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dopłata NFOŚiGW wynosi 45 proc. kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W budżecie programu zarezerwowano 300 milionów zł na wypłaty dotacji do umów zawieranych w latach 2010-2014.