Kraje UE lepiej radzą sobie z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

Najnowsze dane dotyczące oczyszczania ścieków w Europie wskazują na poprawę sytuacji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, chociaż między państwami członkowskimi występują tu duże różnice.

Liderzy w tej dziedzinie, tacy jak Austria, Niemcy i Holandia, w dużej mierze spełniają minimalne normy unijne dotyczące oczyszczania ścieków, a kilka innych państw jest już bliskich ich spełnienia. Nowe państwa członkowskie, które zaczynały na niższym poziomie, również ulepszyły odprowadzanie i oczyszczanie ścieków pomimo niższego stopnia zgodności z wymogami. Postępy te poczyniono ze znaczącym wsparciem inwestycyjnym UE w wysokości 14,3 mld euro w latach 2007–2013.

Ze sprawozdania wynika, że przeważająca większość (91 proc.) zanieczyszczeń z wielkich miast UE jest oczyszczana zgodnie z zaostrzonymi wymogami, co oznacza duży postęp w porównaniu z sytuacją w poprzednim sprawozdaniu (77 proc.).

Ponadto lepsze oczyszczanie wody i mniejsza ilość nieoczyszczonych ścieków uwalnianych do środowiska również niewątpliwie poprawiły jakość wody w kąpieliskach. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. jedynie około 60 proc. kąpielisk miało wodę doskonałej jakości, natomiast dzisiaj odsetek ten wynosi 78 proc.

Na mocy przepisów UE ustanowionych w 1991 r. państwa członkowskie muszą posiadać systemy odprowadzania ścieków komunalnych i mają obowiązek zagwarantować, że woda wprowadzana do tych systemów poddawana jest właściwemu „wtórnemu” oczyszczaniu w celu usunięcia zanieczyszczeń. Ścieki wprowadzane do wrażliwych obszarów (takich jak kąpieliska lub zbiorniki wody pitnej) muszą być poddawane dodatkowemu oczyszczaniu o bardziej rygorystycznym charakterze.

Najnowsze sprawozdanie obejmuje lata 2009–2010. Najważniejsze ustalenia są następujące:

- wskaźniki odprowadzania ścieków utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie, a 15 państw członkowskich odprowadzało 100 proc. zanieczyszczeń. Wszystkie państwa utrzymały lub poprawiły swoje wcześniejsze wyniki, chociaż w Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, na Łotwie i w Słowenii wskaźniki zgodności z wymogami nadal wynoszą poniżej 30 proc.

- wskaźniki zgodności z wymogami dotyczące oczyszczania wtórnego wynoszą 82 proc, co stanowi wzrost o cztery punkty w stosunku do danych z poprzedniego sprawozdania. Pojawiły się jednak ogromne różnice między państwami UE-15, w których wskaźniki te wynosiły 90–100 proc., a państwami UE-12, gdzie średni wskaźnik zgodności z wymogami wyniósł 39 proc.

- ogólny wskaźnik bardziej rygorystycznego oczyszczania, mającego na celu przeciwdziałanie eutrofizacji lub zmniejszenie zanieczyszczenia bakteriologicznego, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie ludzkie, wyniósł 77 proc. Państwa członkowskie UE-12 osiągnęły średnio zaledwie 14 proc., natomiast Austria, Niemcy, Grecja i Finlandia zapewniły 100 % zgodności z wymogami.

- odsetek terytorium UE wyznaczonego jako obszar wrażliwy zwiększył się o dwa punkty w stosunku do poprzedniego sprawozdania, osiągając niemal 75 proc. Największy wzrost nastąpił we Francji i w Grecji.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 12 sierpnia 2013 r.