Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Osoba fizyczna posiada sieć sklepów, przy czym każdy z pięciu sklepów zlokalizowany jest w innej gminie (sklepy A, B, C, D, E). Siedziba firmy jest w miejscowości A, w której zlokalizowany jest też jeden ze sklepów, tj. sklep A. Sklepy A, B, C obsługuje jedna i ta sama firma Z, która odbiera odpady opakowaniowe, natomiast sklepy D i E obsługuje druga firma odbierająca odpady opakowaniowe - firma Y.
Firma ewidencjonuje ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 02 w rozbiciu na poszczególne sklepy, natomiast odpady przekazuje na zbiorczych miesięcznych KPO, tj. dla odpadów wytworzonych w danym miesiącu kalendarzowym w sklepach A, B, C wystawiana jest jedna zbiorcza KPO na łączną miesięczną sumę odpadów przekazanych do firmy Z. Ta sama sytuacja dotyczy sklepów D i E - firma ma jedną zbiorczą KPO na kod 15 01 02 potwierdzającą przekazanie odpadów do firmy Y. KPO są wystawiane na siedzibę firmy.
Czy taki sposób ewidencji odpadów jest zgodny z obowiązującymi przepisami? Czy może jednak zbiorcza KPO może być wystawiana tylko wtedy, gdy odpady wytwarzane są w tym samym miejscu prowadzenia działalności (jednym, nie kilku) i jest ten sam transportujący i odbierający odpady?

ODPOWIEDŹ:
Każda karta przekazania odpadów (KPO), zarówno dla konkretnej przesyłki, jak i zbiorcza, jest wystawiana w powiązaniu z miejscem prowadzenia działalności przez posiadacza przekazującego odpady i posiadacza przejmującego odpady. Nie wystarczy zatem, aby przekazanie dotyczyło danego miesiąca, danego rodzaju odpadów, odbywało się pomiędzy tymi samymi posiadaczami odpadów i przez tego samego transportującego, ale powinno się odbywać pomiędzy tymi samymi miejscami prowadzenia działalności. Jest to istotne też z punktu widzenia wypełniania kart ewidencji odpadów - karty te są prowadzone dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

UZASADNIENIE:
We wzorze KPO stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), w części dotyczącej zarówno posiadacza przekazującego odpady, jak i posiadacza przejmującego odpady są rubryki dotyczące miejsca prowadzenia działalności. Poza szczególnymi przypadkami, (obiekty liniowe, wykonywanie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) jako miejsce prowadzenia działalności podaje się konkretny adres. Ponadto odpady te muszą być uwzględnione w odrębnej KEO dla każdego sklepu. Dlatego też w przypadku opisanym w pytaniu odrębna zbiorcza KPO powinna być wystawiona dla każdego sklepu odrębnie, nawet jeżeli odpady odbiera ten sam transportujący i są przekazywane do tego samego kolejnego posiadacza odpadów, pod ten sam adres.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.