Odpowiedź: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinna ani pomniejszać kosztów, ani wykazywać przychodów. Jej kosztem będą po prostu składki pomniejszone o nadpłatę.
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - dalej k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, inną niż spółka jawna, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową.
W myśl art. 553 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
W efekcie: spółka z o.o. kontynuuje działalność spółki cywilnej, jest jej sukcesorem prawnym. Korekta składek ZUS dotyczących czasów spółki cywilnej, powinna być zatem rozliczna przez sp. z o.o. Jednocześnie jednak należy wykazać, że zapłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika stanowią koszt uzyskania przychodów. Jeżeli jednak podatnik nie uzyskuje zwrotu nadpłaconych składek, tylko pomniejsza o wartość nadpłaty kolejne wpłaty, nie powinien korygować kosztów lub wykazywać dodatkowego przychodu. Powinien bowiem zaliczyć do kosztów faktycznie odprowadzone składki (po odliczeniu nadpłaty) - zob. art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Składki finansowane przez ubezpieczonego stanowią składnik jego wynagrodzenia, wobec czego są kosztem pracodawcy na zasadach przewidzianych dla wynagrodzeń.