Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt obwieszczenia dotyczącego wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009. Zgodnie z projektem górna stawka opłaty za wprowadzanie jednego kilograma gazów do powietrza będzie w 2009 roku wynosiła 321,84 zł.

Oznacza to, że o prawie 8 zł będzie wyższa górna stawka opłaty za emisję gazów lub pyłów. Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) górne stawki opłat za korzystanie ze środowiska co roku podlegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wyższe zatem będą też górne stawki za wprowadzenie ścieków do wody lub ziemi, które wyniosą 206,33 zł za kg. Stawkę za pobór metra sześciennego wody podziemnej ustalono na poziomie 3,45 zł, a za tę samą ilość wody powierzchniowej śródlądowej - 1,81 zł. W projekcie obwieszczenia resort środowiska zaproponował, aby górna stawka za metr kwadratowy powierzchni, z której są emitowane do środowiska wody opadowe lub roztopowe, wynosiła 3,4 zł. Natomiast 235,77 zł ma wynieść górna stawka za umieszczanie odpadów na składowisku. Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy, który w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej emituje ścieki lub szkodliwe substancje. Oznacza to, że jeżeli dana firma pobiera np. wody podziemne lub powierzchniowe to musi uiszczać stosowne opłaty.

źródło: Gazeta Prawna, 22 sierpnia 2008 r.