Odpłatności za korzystanie z wód powierzchniowych wymaga Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z 2000 roku, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. ETS w niedawnym wyroku w sprawie KE przeciw Niemcom stwierdził, że płacić za wodę powinny firmy i branże, które negatywnie oddziałują na jej stan. Dziś z opłat za korzystanie z wód powierzchniowych zwolnione są np. firmy energetyczne, które i tak płacą za wodę na podstawie umów.

To tylko jedna ze zmian, którą wprowadza przygotowana przez resort środowiska nowa ustawa Prawo wodne. W nowym Prawie wodnym znajdą się również rozwiązania mające usprawnić zarządzanie gospodarką wodną – pojawią się nowe instytucje i zasady. Ustawa ma rozwiązać także problem lokalnych podtopień. Propozycja przepisów trafiła do konsultacji.


Źródło: www.biznes.newseria.pl, stan z dnia 10 grudnia 2014 r.