Odpowiedź
Istnieje możliwość korzystania z gazu z butli propan-butan w budynkach wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji lub 12 m, których mieszkania wyposażone są w kuchenki elektryczne służące do przygotowywania posiłków

Uzasadnienie
Zgodnie z § 157 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich". Przy czym zgodnie z § 156 ust. 4 r.w.t.b. "instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych". Zaś zgodnie z § 8 pkt 1 tego rozporządzenia budynki niskie (N) są to budynki do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Dodatkowe ograniczenia stosowania tego typu instalacji gazowej zamieszczono w § 177 r.w.t.b., zgodnie z którym "urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli,
2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C,
3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej,
4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m,
6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie,
7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C,
8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m".

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że istnieje możliwość korzystania z gazu z butli propan-butan w budynkach wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji lub 12 m, których mieszkania wyposażone są w kuchenki elektryczne służące do przygotowywania posiłków, gdyż przepisy nie zakazują stosowania takich rozwiązań.