RTĘĆ W PRZEMYŚLE - konwencja, ograniczanie emisji, technologia – seminarium powermeetings.eu, III edycja


24 września br., w Siedzibie Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku kolejni przedstawiciele państw i rządów podpisali Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uczynił to Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.

Celem Konwencji – jej tekst został uzgodniony w styczniu 2013 r. w Genewie, na forum Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego - jest kompleksowa ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi.

Przepisy porozumienia regulują zagadnienia związane z wydobyciem tego metalu, handlem produktami zawierającymi go oraz wykorzystaniem go w produktach i procesach przemysłowych.

Konwencja ustanawia ponadto zasady bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć, stosowania odpowiednich metod składowania rtęci, a także reguluje zagadnienia dotyczące terenów zanieczyszczonych tym metalem.

Polska bardzo aktywnie uczestniczyła w procesie negocjacji tekstu Konwencji z Minamaty na forum Unii Europejskiej, jak również brała udział w dotychczasowych pracach na arenie międzynarodowej. Teraz przechodzimy do procesu ratyfikacji. Konwencję podpisały już 102 państwa, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, państwa Ameryki Łacińskiej, część państw kontynentu afrykańskiego, prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Dokument wejdzie w życie po jego ratyfikowaniu przez co najmniej 50 krajów, które podpisały Konwencję.

Unia Europejska chce być liderem regulacji zmierzających do ograniczenia emisji rtęci z procesów produkcyjnych w sposób maksymalny. Aktualnie prowadzone są już dyskusje na temat możliwego wprowadzenia standardów emisyjnych. Rtęć ma być też regulowana w ramach BREF-ów.
 

Największym źródłem emisji rtęci do powietrza atmosferycznego w ocenie urzędników Komisji Europejskiej, są procesy spalania paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w przemyśle oraz gospodarstwach domowych. Potencjalnie konwencja o ograniczeniu emisji dotknąć może różnych sektorów, a energetyki węglowej, spalarnie odpadów, producentów klinkieru, metali nieżelaznych, ale również :
- odpady komunalne z największymi źródłami Hg, (baterie, źródła światła, etc.);
- niebezpieczne odpady medyczne i dentystyczne;
-  odpady przemysłowe (farby, środki ochrony roślin, chemikalia, osady poneutralizacyjne, etc.);
- odpady z przemysłu drzewnego konserwowane związkami rtęci.

Polska w sposób niezasłużony uchodzi za kraj o jednej z największych w Europie wielkości emisji rtęci do atmosfery. I choć nie wszyscy zgadzają się z tym stwierdzeniem, na szczęście Rząd RP a w szczególności Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, oraz polski przemysł i krajowa energetyka nie stoją w miejscu w tym temacie.

Na przestrzeni ostatnich lat modernizacja technologiczna w polskim przemyśle jest faktem, a moce wytwórcze polskiej energetyki zawodowej zostały w dużym stopniu zmodernizowane.
Standardem w krajowym przemyśle jest wyposażenie w instalacje do usuwania pyłów w wysokosprawnych elektrofiltrach, instalacje do odsiarczania spalin, czy - w ostatnich latach - w
instalacje do usuwania tlenków azotu ze spalin. Wszystkie te działania przyczyniają się nie tylko do obniżenia emisji do atmosfery pyłów, tlenków siarki i tlenków azotu, ale również do znacznego obniżenia emisji rtęci.

Oczywiście nie zwalnia to polskiego przemysłu, a energetyki w szczególności, z podejmowania innych działań zmierzających w kierunku racjonalnego obniżania emisji rtęci do atmosfery.
Możliwe są tutaj różne scenariusze, jednak zdaniem ekspertów główna uwaga branży powinna być skupiona choćby na wiarygodnym określeniu stanu aktualnego w zakresie emisji tego pierwiastka, działaniach zmieniających generalnie wizerunek polskich węgli, a także na opracowaniu wspólnej strategii sektora energetycznego, aby zapisy Konwencji rtęciowej nie spowodowały obniżenia jego wzrostu gospodarczego.

Zespół powermeetings.eu zaprasza do uczestnictwa w szczególnym spotkaniu, jakim będzie III edycja seminarium „RTĘĆ W PRZEMYŚLE - konwencja, ograniczanie emisji, technologia”, a które odbędzie się 26 listopada 2014 roku w Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28.

Celem seminarium jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom: instytucjom, organizacjom oraz biznesowi, zabranie głosu w tym ważnym temacie, zapoznanie się z aktualnym stanem prac legislacyjnych również tzw. bref/bat w tym zakresie, oraz pozyskanie wiedzy co do ograniczeń, wymagań i śrdoków zaradczych możliwych do wyprzedzającego uruchamiania.

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli przemysłu – z obszaru eksploatacji, R&D, ochrony środowiska, w których rtęć wykorzystywana jest przy produkcji, lub też powstaje jako efekt prowadzonego procesu technologicznego. Zapraszamy ponadto wszystkich zainteresowanych, a m.in.: instytuty badawcze, firmy doradcze, organizacje branżowe oraz dostawców technologii.
 

Organizatorzy spodziewają się ciekawej dyskusji oraz wniosków, które, zważywszy na obecność podczas seminarium członków grupy roboczej UNEP, znajdą być może swoje odzwierciedlenie w pracach nad standardami emisyjnymi w zakresie rtęci.
 

Patronat medialny nad III edycją seminarium RTĘĆ W PRZEMYŚLE - konwencja, ograniczanie emisji, technologia objął serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl .