Do czyich kompetencji należy kontrola utrzymania rowów i obiektów melioracji szczegółowej?


Kontrola utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest wykonywana co do zasady przez starostę.


Zgodnie z treścią art. 77 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Z kolei zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest co do zasady starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Skoro zatem starosta jest kompetentny do wydawania decyzji określających zakres wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to tym samym do zakresu jego kompetencji należy sprawowanie kontroli nad realizacją przez zobowiązanych tego obowiązku.