Obiekt budowlany jest w złym stanie technicznym, ale nie kwalifikuje się do rozbiórki i nie jest użytkowany od ponad pięciu lat. Budynek był użytkowany jako obiekt użyteczności publicznej. Obiekt nie został wyłączony z użytkowania. Podczas kontroli ustalono, że właściciel nie przeprowadza okresowej kontroli tego obiektu.

Czy organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego może na właściciela nałożyć obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli i ekspertyzy technicznej tego obiektu?


W sytuacji gdy obiektu budowlany jest w zły stanie technicznym, lecz jest nie użytkowany (został oddany do użytkowania, ale użytkowania zaprzestano), a właściciel nie przeprowadzał okresowych kontroli, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) organ nadzoru budowlanego nie powinien nakazywać, na podstawie art. 62 ust. 3 tej ustawy przeprowadzenie okresowej kontroli i sporządzenie ekspertyzy technicznej tego budynku.


Zgodnie z treścią tego przepisu organ nadzoru budowlanego, w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie okresowej kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Biorąc więc pod uwagę samo brzmienie art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego, przesłanką do nałożenia takiego obowiązku jest stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego, który może spowodować wspomniane powyżej zagrożenia. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że art. 62 odnosi się generalnie do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektów "w czasie ich użytkowania". Jeśli więc obiekt nie jest faktycznie użytkowany (choć Prawo budowlane nie wprowadza kategorii wyłączenia obiektu z użytkowania przez właściciela lub zarządcę), raczej nie należy stosować do niego przepisów art. 62 Prawa budowlanego.
Trafniejszym rozwiązaniem w przedmiotowej sprawie wydaje się nałożenie, na podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego, obowiązku sporządzenia ekspertyzy lub oceny technicznej, i zależnie od jej ustaleń:
  • na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego nakazanie rozbiórki obiektu i uporządkowanie terenu (wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych) - jeśli budynek nie nadaje się do remontu,
  • na podstawie art. 66 ust. 1 - nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (warz z określeniem terminu wykonania obowiązku) - jeśli stwierdzi, że budynek: może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska; jest w nieodpowiednim stanie technicznym; powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia.
Przepisy te przewidziane zostały bowiem do stosowania wobec wszystkich obiektów budowlanych, niezależnie od tego czy są użytkowane, czy też nie.