Czy można przeprowadzić obowiązkową kontrolę w obiekcie bez udziału inwestora lub pełnomocnika?
Czy udział inwestora lub pełnomocnika uzależnia podjęcie czynności kontrolnych w obiekcie?


Zgodnie z art. 59c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie.


Z brzmienia tego przepisu wynika, że nakłada on obowiązek na inwestora, a nie zakaz dla organu nadzoru budowlanego przeprowadzającego obowiązkową kontrolę. Co więcej, ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom inwestorów i w ust. 1 wspomnianego przepisu nakazuje organowi nadzoru budowlanego powiadomienie inwestora o terminie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wydaje się więc, że nie ma formalnych przeszkód aby organ nadzoru budowlanego przeprowadził obowiązkową kontrolę bez udziału inwestora i odpowiednio upoważnionego przedstawiciela. Organ jest on bowiem związany 21-dniowym terminem Musi mieć jednak na uwadze fakt, iż nieobecność inwestora (lub przedstawiciela) spowoduje niemożność podpisania przez niego protokołu obowiązkowej kontroli. Dlatego też lepiej uzgodnić termin przeprowadzenia takiej kontroli z inwestorem.
Oczywiście warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia kontroli bez udziału inwestora jest jego skuteczne zawiadomienie o zamierzonym terminie jej przeprowadzenia.

Nadmienić również należy, że jakkolwiek przepisy faktycznie nie przewidują wprost wyrażonej sankcji za nie stawienie się na obowiązkową kontrolę, to wydaje się, że w takiej sytuacji można postawić inwestorowi zarzut popełnienia wykroczenia, przewidzianego w art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego z powodu utrudniania, określonych ustawą, czynności właściwych organów.