Konsultacje społeczne: Zielona Księga - Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

27 marca 2013 r.  Komisja Europejską opublikowała Komunikat Zielona księga – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Dokument ten rozpoczął konsultacje społeczne, zainteresowanym stronom możliwość wyrażenia opinii co do kluczowych aspektów polityki klimatyczno-energetycznej UE w perspektywie roku 2030.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem stanowiska Rządu do Zielonej Księgi Ministerstwo Środowiska zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu KE. Resort zaprasza do przesyłania ogólnych sugestii i uwag, ale w szczególności  bezpośredniego odniesienia się do pytań, które KE zamieściła na końcu Zielonej Księgi. Termin nadsyłania uwag upływa 27 maja 2013 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.mos.gov.pl/artykul/3686_konsultacje_spoleczne/20548_zielona_ksiega_ramy_polityki_w_zakresie_klimatu_i_energii_do_roku_2030.html

Głównymi celami, które  przyświecają inicjatywie KE, są:

- stworzenie stabilnych warunków dla długoterminowych inwestycji,

- wsparcie innowacyjności i konkurencyjności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- zapewnienie wiodącej roli UE w działaniach na rzecz ochrony klimatu,

- osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r. dla wypełnienia globalnego celu ograniczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 2 st. C – aby to osiągnąć emisje gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. powinny zostać zmniejszone o 40%,

- wspieranie długoterminowej konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw energii,

- większy udział energii odnawialnej (30% do roku 2030), poprawa efektywności energetycznej oraz lepsza i bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna,

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na modernizację systemu energetycznego. 

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 22 maja 2013 r.

Data publikacji: 22 maja 2013 r.