Organ wyższego rzędu rozpoznaje skargę na bezczynność organu w kwestii wydania decyzji wznowieniowej po uchyleniu jej przez organ wyższego rzędu. Skarżący w swej skardze wnosi również na podstawie art. 38 k.p.a. o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracowników nieprzestrzegających k.p.a. w organie I instancji. Od niezałatwienia sprawy minęło 30 dni. Organ wyższego rzędu wystąpił do organu o wyjaśnienie tej kwestii.

Na jakiej podstawie organ wyższego rzędu może na podstawie art. 38 k.p.a. wyciągnąć konsekwencje służbowe?

Odpowiedź

Konsekwencje służbowe wobec pracownika organu administracji publicznej za zwłokę w załatwieniu sprawy należy wyciągać na podstawie przepisów szczególnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 k.p.a. albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2 k.p.a., podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Powyższy przepis formułuje zasadę odpowiedzialności pracownika organu administracji publicznej za zwłokę w załatwieniu sprawy. Przepis ten nie stanowi jednak samodzielnej podstawy prawnej odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub służbowej. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności, o której mowa w art. 38 k.p.a. na podstawie przepisów szczególnych, które przewidują pociągnięcie do odpowiedzialności z tytułu niezałatwienia sprawy w terminie przewidzianym przez prawo. Tytułem przykładu można wskazać na przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 269) – u.pr.u.p. Stosownie do treściart. 17 ust. 2 pkt 1 u.pr.u.p. urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności przestrzegaćKonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

Za naruszenie tego obowiązku urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną – zob. art. 34 ust. 1u.pr.u.p. Obowiązek przestrzegania prawa przewiduje także art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do członków korpusu służby cywilnej stanowi zaśart. 76 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że członek korpusu służby cywilnej zobowiązany jest do sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych mu zadań. Naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej skutkuje wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .