Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Czy jeśli klient - przedsiębiorca ureguluje gotówką dla mnie fakturę i przyjmę w gotówce powyżej 15 tys. zł to grozi mi kara?
 
Odpowiedź
Jeżeli chodzi o świadczącego prawodawca nie przewiduje żadnych konsekwencji dla otrzymującego zapłatę.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1)
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2)
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Uchybienie takim przepisom skutkuje wyłączeniem z kosztów podatkowych wydatków, które zostały uregulowane w formie gotówkowej. Jednak implikacje takie dotyczą wyłącznie płacącego.
Nie odnajduję żadnych negatywnych konsekwencji po stronie otrzymującego zapłatę, który przyjął płatność za transakcję o wartości przewyższającej 15.000 zł z pominięciem rachunku bankowego.