Konferencja w Brukseli o nowych regulacjach dotyczących wyrobów budowlanych

25 czerwca br. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, odbyła się Konferencja pt. „Znak CE – Jakość wyrobów budowlanych gwarantem bezpiecznych robót budowlanych”, poświęcona nowym regulacjom prawnym dotyczącym wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Konferencja, z udziałem przedstawicieli europejskich i krajowych organów regulacyjnych, miała na celu wymianę informacji i opinii nt. przygotowań do pełnej implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. Nr 305/2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Na konferencji Urząd reprezentowały Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego i Monika Sołdek, Starszy Specjalista w Departamencie Wyrobów Budowlanych. Tematyka konferencji koncentrowała się na regulacjach prawnych zawartych w rozporządzeniu (UE) Nr 305/2011 (CPR), które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. tj. dniem wejścia w życie rozporządzenia w całości. Z tym dniem straci jednocześnie moc dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (CPD).

Podczas Konferencji omówione zostały najważniejsze cele wprowadzanych rozwiązań prawnych tj. m.in. wdrożenie zasad zrównoważonego budownictwa, zwiększenie przejrzystości obowiązujących przepisów, uproszczenie procedur, i co za tym idzie, zmniejszenie obciążeń ponoszonych przez producentów oraz działanie na rzecz zwiększenia wiarygodności danych dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Szczegółowo omówiono zasady znakowania CE, kompetencje jednostek notyfikowanych i Jednostek Oceny Technicznej oraz rolę europejskiej oceny technicznej i deklaracji właściwości użytkowych.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 3 lipca 2012 r.

Data publikacji: 3 lipca 2012 r.