Komisja wezwała Polskę oraz sześć innych państw członkowskich do przestrzegania zasad zrównoważonego stosowania pestycydów

24 października Komisja Europejska skierowała do Polski formalny wniosek wzywający do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Dyrektywa ma na celu zmniejszenie zagrożeń i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko. Polska oraz Belgia, Bułgaria, Dania, Litwa, Luksemburg i Słowenia nie dokonały pełnej transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż powinny były to uczynić do dnia 26 listopada 2011 r.

Dyrektywa została w Polsce częściowo wdrożona, jednak wciąż istnieją niedociągnięcia począwszy od systemów certyfikacji dla użytkowników profesjonalnych po wymogi dotyczące ochrony środowiska wodnego.

Polska oraz pozostałe kraje członkowskie mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z unijnym prawem. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania sprawy przez Komisję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.eko-net.pl, stan z dnia 26 października 2012 r.

Data publikacji: 26 października 2012 r.